Chartbooker Internationals Integritetspolicy
Senast ändrad 2018-05-24

1. Om vår integritetspolicy
Chartbooker International AB, org.nr. 556862-1303, Vintrosa 740, 719 31 Vintrosa,
(”CBI” eller ”vi”), innehar rollen som personuppgiftsansvarig i samband med nyttjandet av våra webbplatser. För att skydda privatpersoners integritet följer vi lagar och regler enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Integritetspolicyn beskriver här nedan vilka personuppgifter vi samlar in, lagrar, använder, lämnar ut samt vad de används till.

2. När gäller Integritetspolicyn?
Integritetspolicyn gäller då CBI tillhandahåller tjänster i anslutning till bokningar, beställningar, transaktioner, serviceärenden och övrig kontakt med CBI vid användning av och besök på CBIs webbplatser. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för ditt innehav av CBI-Konto (”Kontoinnehavare”).
Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och är ansvariga för sina egna verksamheter.

3. Personuppgiftsansvarig
I förhållandet till sina leverantörer är CBI Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att uppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. CBI är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av CBI-Konto hos CBI.

4. När behandlar vi dina personuppgifter?
4.1 För att kunna använda dig av våra tjänster, göra beställningar, besöka våra webbplatser, kontakta oss för support eller annan information behöver vi samla in, registrera, behandla och lagra personuppgifter. Detta sker när du registrerar ett CBI-Konto, besöker våra webbplatser, kontaktar vår kundsupport, besöker event som Arrangör administrerar via CBIs webbplatser eller på annat sätt har kontakt med CBI.

4.2 CBI samlar kontinuerligt in uppgifter om dig inom ramen för ditt kontoinnehav. Dessa uppgifter kan exempelvis vara din boknings-, transaktions- och kommunikationshistorik, hur du interagerar med CBIs webbplatser och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att klicka på en länk eller läsa våra mail.

4.3 Dina adressuppgifter i CBIs webbplatser kan komma att matchas och uppdateras via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
5.1 Personuppgifter som behandlas är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id, organisationsnummer)
 • Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, adress och e-post
 • Titel och attesträttighet
 • Kundnummer
 • Onlineindentifikation, t.ex. IP-adress och Sociala medier

5.2 Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med

 • Informationshämtning från Kontoinnehavarens CBI-konto
 • Vilka event du anmält dig till och deltagit på
 • Uppgifter om din order- och bokningshistorik
 • Transaktions- och kommunikationshistorik
 • Informationsutskick
 • Betalningsuppgifter
 • Information om din användning av CBIs webbplats
 • Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av
 • Hur du interagerar med våra nyhetsbrev


6. Hur länge lagras personuppgifterna?
Personuppgifter som lämnas i samband med registrering och användning av tjänster tillhandahållna genom CBIs webbplatser sparas bara så länge som uppgifterna är registrerade på ett CBI-Konto.  Gällande bokningar, köp och övrig interaktion sparas uppgifter upp till 7 år, bl.a för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifterna längre för att följa lagkrav eller bevaka CBIs rättsliga intressen.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support.

Fullföljande av avtal av bokningar och köp

Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
och e-post
Orderinformation t.ex. bokningshistorik
IP-adress, enhets- & logginformation

24 månader efter att du senast varit aktiv hos CBI, till exempel genom att logga in, gjort bokningar eller köp via oss eller kontaktat vår kundtjänst.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.

Rättslig förpliktelse

Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
och e-post
Kontoinformation
Orderinformation t.ex. bokningshistorik
Betalningsuppgifter

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.

För att marknadsföra CBI och våra
samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.

Intresseavvägning

Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
och e-post
Geografisk information
IP-adress, enhets- & logginformation
Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka event du anmält dig till

24 månader efter att du senast varit aktiv hos CBI, till exempel genom att logga in, gjort bokningar eller köp via oss eller kontaktat vår kundtjänst.

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig support samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

Fullföljande av avtal om CBI-Konto

Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer
och e-post
Orderinformation t.ex. bokningshistorik
Geografisk information
IP-adress, enhets- & logginformation
Betalningsuppgifter
Kundnummer
Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
Information om ditt kontoinnehav.

Så länge du har ett CBI-Konto.

För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Intresseavvägning

Kontaktuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer och e-post
Orderinformation t.ex. bokningshistorik
Geografisk information
IP-adress, enhets- & logginformation
Betalningsuppgifter
Kundnummer
Användargenererade data t.ex. klick-, läs och besökshistorik

 

Så länge du har ett CBI-Konto eller så länge som krävs vid polisiära eller andra myndighetsärenden

8. Du kan själv administrera dina personuppgifter
I samband med att du registrerar ett användarkonto på en av CBIs webbplatser lämnar du som Kontoinnehavare nödvändiga personuppgifter för att ditt konto ska kunna administreras. Kontoinnehavaren hanterar själv sina personuppgifter genom att på www.chartbooking.com logga in på sitt CBI-konto och där redigera sina kontoinställningar. Kontoinnehavaren registrerar, uppdaterar och raderar själv angivna personuppgifter i sitt konto. I samband med radering av personuppgifter eller avslutande av konto så raderas samtidigt angivna personuppgifter från CBIs användarregister.

9. Varför vi behandlar personuppgifter om dig
9.1 Informationen behövs för att du ska kunna administrera ditt CBI-konto, genomföra beställningar och ingå avtal med CBI eller med Arrangör som använder CBIs tjänster samt för att CBI ska kunna leverera beställda tjänster och erbjudanden i enlighet med avtal.

9.2 För att kunna fullgöra våra åtaganden med dig som Kontoinnehavare behöver vi personuppgifter för att kunna hantera administration, kommunicera och leverera dig uppgifter vid bokningar och andra beställningar. Vi behöver även personuppgifter för att få veta hur våra webbtjänster används. Därför behöver vi bl.a analysera beteende på våra webbsidor, arbetsgång och innehåll vid beställningar, interaktion med CBI och intresset för våra erbjudanden, tjänster och produkter. Syftet är att kunna tillhandahålla en stabil tjänst, god support och service samt för att kunna utveckla och leverera tjänster och erbjudanden som passar våra användares verksamheter. Personuppgifterna kan även komma att användas som underlag för marknadsundersökningar, statistik, marknads- och kundanalyser samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och användande av tjänster.

9.3 Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter i syfte att:

 • Administrera kontoinnehav
 • Upprätthålla våra förpliktelser gentemot Kontoinnehavare, exempelvis i form av support, fakturering, tillhandahållande av tjänster, beställningar och transaktioner
 • Leverera allmän kundvård, såsom att besvara frågor kring sortiment, platsplacering eller korrigera felaktiga uppgifter
 • Möjliggöra kommunikation med Kontoinnehavaren via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
 • Förhindra bedrägeriförsök
 • Följa lagstiftning, exempelvis bokföringslagar
 • Rikta information och marknadsföring avseende CBIs och dess utvalda samarbetspartners erbjudanden och tjänster per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
 • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev eller på annat vis
 • Öka vår insikt om användarvanor. Detta hjälper oss i utvecklingen av våra tjänster, produkter och funktioner i syfte att leverera en bättre upplevelse för våra användare.

9.4 CBI kan behöva behandla personuppgifter utanför våra traditionella tjänster, till exempel för att kunna uppfylla krav från myndigheter.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
När CBI lämnar ut information eller på annat sätt tillhandahåller information till tredje part om Kontoinnehavare får informationen endast användas i syfte att underhålla, marknadsföra eller sälja tjänster relevanta till CBIs, dess samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till CBIs avtal med dig som Kund eller Kontoinnehavare.

10.1 Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i form av CBIs koncernbolag, andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas till företag som levererar tjänster för adressuppdateringar, detta för att försäkra oss om att adressuppgifterna du angivit stämmer.

10.2 Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till tredje part i de fall du väljer att beställa en tjänst genom CBI. Du informeras då skriftligen om detta vid beställning av tjänsten.

10.3 CBI kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om leverantör eller samarbetspartner finns där. När personuppgifter överförs till land utanför EU/EES, kommer åtgärder att vidtagas så att uppgifterna fortsätter vara skyddade enligt gällande lagar.

10.4 Personuppgifter kan vid behov komma att lämnas ut av CBI för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, samt för att bevaka CBIs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga och uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrisker eller tekniska problem.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

11. Skyddet av dina personuppgifter
På CBIs webbplatser har vi vidtagit säkerhetsåtgärder som ska skydda dina personuppgifter mot åtkomst, förändring och radering av obehöriga. Exempelvis sparas alla uppgifter om Kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom brandvägg och ej åtkomstbar via molnet vilket förhindrar attacker från nätet.

12. Dina rättigheter
12.1 CBI ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

12.2 Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, komplettera, avidentifiera eller radera uppgifter som anses vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, exempelvis i bokförings- och skattelagstiftning.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse (enligt punkt 12.3 b). Medan uppgifternas korrekthet kontrolleras och utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 CBI underrättar varje berörd Kontoinnehavare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot detta sker fortsatt behandling endast om CBI har berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till support@chartbooker.com. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta ändamål.

12.8 Du har rätt att till Datainspektionen inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter.

13. Ändring av integritetspolicy
Villkoren i vår integritetspolicy kan komma att ändras och du bör därför ta för vana att regelbundet läsa igenom dess villkor för att försäkra dig om att du accepterar förändringarna. Vi kommer att på olika vis informera användare om kommande förändringar. Ifall du som användare ej accepterar ändringarna har du rätt att säga upp ditt CBI-Konto. Du säger upp ditt CBI-Konto genom att skriftligen kontakta CBI.

14. Cookies
Vi använder cookies på våra hemsidor. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av tjänster, ge dig extra funktionalitet och för att hjälpa oss att rikta relevant och anpassad information till dig.
Mer information om hur vi behandlar cookies finns i vår cookiepolicy.

15. Samtycke
Genom att du registrerar dig på någon av CBIs webbplatser, använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på de sätt som här har beskrivits. Om du inte samtycker till integritetspolicyn ska du inte använda våra tjänster. Om du återkallar ditt samtycke så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

16. Kontaktinformation
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande vår Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter på support@chartbooker.com.

Information om våra villkor och policys
Användarvillkor

Integritetspolicy
Cookies

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google