Användarvillkor för CBI webbplatser
Senast ändrad 2018-05-24

1. Allmänt
CBI Användarkonto (”CBI-Konto”) är Chartbooker International ABs (”CBI”, ”vi”) sätt att erbjuda kontoinnehavaren (”du”, Kontoinnehavaren”) effektiv administration av sina bokningar, utökad support, personliga erbjudanden och tjänster av olika karaktär (kostnadsfri, betaltjänst) på CBIs webbplatser. Detta sker genom att spara uppgifter om dig och dina bokningar samt dela dessa uppgifter till CBIs arrangörskunder
(”CBI-Arrangör”) och i vissa fall tredje part. För att registrera dig som kontoinnehavare hos CBI behöver du godkänna dessa villkor för kontoinnehav.

2. Konto
2.1. Krav inför registrering av CBI-Konto
För att registrera dig som Kontoinnehavare till ett CBI-Konto krävs det att du är en juridisk person alternativt en fysisk person som är 18 år eller äldre med folkbokförd adress samt fast e-postadress. Om du som registrerar ett företag eller organisation inte är behörig firmatecknare, ska behörig firmatecknare innan godkännade av dessa villkor ha informerats och skriftligen godkänt att konto på CBI webbplatser skapas åt er som nyttjare eller köpare av våra tjänster. Den person som utan behörighet skapat ett användarkonto hålls ansvarig för eventuella skyldigheter och skador i och med användande av CBI-Konto.

2.2. Registrering
2.2.1. I samband med din registrering skapas ett kostnadsfritt CBI-Konto. Personen som användarkonto registreras på blir ansvarig Kontoinnehavare. Kontoinnehavet påbörjas när du godkänner dessa villkor.

2.2.2. CBI skickar en bekräftelse på registreringen per e-post till den e-postadress som du angett vid registrering.

2.3. Underhåll av ditt CBI-Konto
2.3.1. För att vi och CBI-Arrangörer skall kunna följa lagstiftning krävs det att vi i största möjliga mån kan garantera uppgifters riktighet. Vid misstanke om att en Kontoinnehavare nyttjar felaktiga eller utdaterade uppgifter är det nödvändigt att granska den aktuella Kontoinnehavarens information. Vi uppmanar dig därför att regelbundet kontrollera dina uppgifters riktighet.

2.3.2. Du som Kontoinnehavare är skyldig att hålla kontakt- och företagsuppgifter korrekt uppdaterade. Om du ej har möjlighet att ändra detta på egen hand skall du meddela CBI om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare är skyldig att hålla dig underrättad om eventuella ändringar gällande dessa användarvillkor. Information om ändringar läses på CBIs webbplatser.

2.4. Uppsägning och avslutande av konto
2.4.1. CBI har rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis stänga av åtkomst till ditt CBI-Konto, tjänster och webbplatser vid missbruk, ifall du bryter mot dessa villkor eller lagstiftning, är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja dina betalningsförpliktelser samt övrigt otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök, förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, till annan person samt om CBIs tjänster modifieras eller brukas på annat sätt än vad respektive tjänsts gränssnitt tillåter. CBI meddelar dig i sådana fall skriftligen via e-post om uppsägningen av kontoinnehavet, orsaken till uppsägningen och eventuell ogiltigförklaring av dina erbjudanden, rabatter samt andra förmåner.

2.4.2. CBI förbehåller sig rätten att säga upp alternativt låsa en Kontoinnehavares CBI-Konto samt stänga av åtkomst till CBI webbplatser om CBI-Kontot misstänks innehålla felaktigt angiven information så som företagsuppgifter, kontaktuppgifter, sortiment, betalningsinformation och andra väsentliga uppgifter. Om uppgifter är utdaterade ska Kontoinnehavaren omgående införa nya, korrekta uppgifter eller inom 7 dagar efter begäran från CBI.

2.4.3. Du kan när som helst säga upp ditt CBI-Konto genom att kontakta CBI. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor. Vid uppsägning kan information om dig, din aktivitet och dina bokningar i CBI Webbplatser lagras i upp till 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår, detta för att CBI-Arrangörer som mottagit och registrerat bokningar från dig ska kunna presentera nödvändig information såsom bokföringsunderlag vid efterfrågan från myndigheter.

2.4.4. CBI förbehåller sig rätten att avsluta ditt CBI-Konto om inga aktiviteter eller bokningar har registrerats på CBI-Kontot under de senaste två åren.

3. Personuppgifter och företagsuppgifter
Vid registrering och under den tid som du är Kontoinnehavare kommer CBI att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med CBIs Integritetspolicy.

4. Tjänster
I de fall användning av en tjänst innebär tillkommande kostnader informeras du
innan tjänsten aktiveras. Tjänsternas form, karaktär och pris uppdateras kontinuerligt. Priser finns alltid tillgängliga vid användande eller beställning. Tjänster debiteras enligt vid var tillfälle gällande prislista och villkor.

CBI äger rätt att utan att hållas ersättningsskyldiga avsluta en specifik tjänst om denna inte längre är tillåten enligt lagstiftning, myndighetsbeslut, utgår ur sortimentet eller av annan orsak.

5. Rättigheter
5.1. Chartbooker International AB äger samtliga rättigheter, material och information relaterad till och processad via CBI webbplatser och tillhörande tjänster, liksom den dokumentation, såväl elektronisk som tryckt, som hör till tjänsterna samt information som lagras i dessa. Kontoinnehavaren får ej göra förändringar i produktens kod, till exempel disassemblera eller dekompilera produkt, ej heller helt eller delvis kopiera eller på något annat sätt nyttja produkt eller tjänst för andra syften utan skriftligt tillstånd av CBI. Detta gäller utan begränsning i tid eller rum.

5.2. Genom att använda CBIs webbplatser ger du CBI rätt att samla in eller på annat sätt bearbeta personuppgifter som CBI får del av från dig eller genom din användning av programvaran för statistiska ändamål eller marknadsföringsändamål.

5.3. Vid godkännande av användarvillkor ger du CBI tillåtelse att, vid misstanke om felaktigt angivna eller saknade uppgifter, utan förvarning granska samt redigera dina uppgifter och annan information i ditt CBI-Konto. Vid redigering meddelar CBI en sammanfattning till Kontoinnehavaren över vilken information som har ändrats.

5.4. CBI har rätt att utan förvarning ansluta ditt CBI-Konto till andra CBI-Arrangörers event skapade via CBI webbplatser. Anslutningar av ditt CBI-Konto görs för att CBI-Arrangör ska kunna erbjuda eller boka dig en plats på deras evenemang.

6. Ansvar
6.1. Kontoinnehavaren får ej lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om skydd för företagshemligheter i annan utsträckning än vad som krävs på grund av lagändringar, myndighetsbeslut eller för att kunna utföra åtaganden enligt detta avtal. Kontoinnehavaren förbinder sig att informera sina anställda, konsulter och andra berörda så att sekretess iakttas.

6.2. Kontoinnehavaren ansvarar för att:
A. lösenord som används till lösenordsskyddade delar av CBI webbplatser ej ska spridas eller göras tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning, att lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är Kontoinnehavaren skyldig att omgående byta ut lösenord.
B. med på marknaden tillgänglig teknik förhindra att datorer, operativsystem, program, datafiler drabbas av datavirus, trojanska hästar etc.
C. vidtaga tekniska åtgärder för att möjliggöra mottagandet av information från CBI (ex. e-post).
D. ta del av meddelanden från CBI som kan ha betydelse för den egna verksamheten.
E. hålla företags-och kontaktuppgifter aktuella samt informera CBI om förändringar i dessa uppgifter.
F. följa de systemkrav på webbläsare som CBI har ställt samt se till att nödvändig internetanslutning finns.
G. endast använda de tillgängliga tjänsterna i syften som är tillåtna enligt villkoren, bestämmelserna och tillämpliga lagar, föreskrifter eller allmänt erkända seder eller riktlinjer, endast tillträda eller försöka få tillträde till tjänsterna via de gränssnitt som tillhandahålls av CBI.
H. information, uppgifter, bildmaterial och övrigt material infört av Kontoinnehavaren är korrekt samt legalt att nyttja.

6.3. Överlåtelse
Kontoinnehavaren får inte utan skriftligt godkännande från CBI överlåta rättigheter och skyldigheter. Detsamma gäller om Kontoinnehavaren blir fusionerad eller försatt i konkurs. CBI äger rätt att till annat bolag inom egen företagskoncern överlåta sina rättigheter och skyldigheter.

6.4. Skadeansvar
Kontoinnehavare som uppger felaktiga uppgifter eller på annat vis ej efterföljer CBIs villkor hålles ekonomiskt ansvariga för de skador och merkostnader som åsamkas CBI eller annan part.

6.5. Tillgänglighet
CBI och av dem anlitade leverantörer har rätt att vidtaga åtgärder som kan påverka tillgänglighet av exempelvis tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftsavbrott meddelas om möjligt Kontoinnehavaren i förväg. Kontoinnehavarens tillgänglighet till internet kan ej garanteras och denne ansvarar själv för egna bristfälligheter i internetanslutning eller utrustning.

6.6. Ansvarsbegränsning och Force majeure
CBI och av dem anlitade leverantörer friskriver sig från allt skadeansvar för personer, saker, föremål, verksamheter, etc. som kan följa direkt eller indirekt vid nyttjande av CBIs, deras leverantörers eller ombuds tjänster och produkter. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den i förskott erlagda avgiften för berörd tjänst. CBIs åtaganden gäller med reservation för ej kontrollerbara händelser såsom krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighets-ingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör åtaganden. CBI friskriver sig för ansvar för de uppgifter, bildmaterial eller annan information eller material som Kontoinnehavaren publicerar på CBIs webbplatser.

7. Ändring i villkoren
7.1. Dessa villkor för CBI-Konto gäller i den form som de är publicerade på CBIs webbplats. CBI har rätt att när som helst göra ändringar för CBI-konton, dessa villkor eller hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls.

7.2. Om villkoren för CBI-Konto ändras kommer ändringarna att publiceras på CBIs webbplatser, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Vid publicering av ändrade villkor kommer CBI att informera om ändringarna samt när dessa träder i kraft.

7.3. Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar CBI inte för eventuella förluster eller förmåner till följd av förändringar av dessa villkor och CBI är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

7.4. För vissa tjänster integrerade med andra produkter eller tjänster kan särskilda villkor gälla. Aktuella villkor finns tillgängliga på hemsidorna www.chartbooker.com alt. www.chartbooker.se.

8. Tvist
Tvist angående CBI-Konto ska i första hand avgöras genom medling av parternas utsedda representanter. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse ska tvist slutligen avgöras av Örebro Tingsrätt med tillämpning av svensk lag.

9. Kontakt
Om du har frågor rörande CBI-Konto eller om du vill säga upp ditt CBI-Konto är du välkommen att kontakta oss på:

Chartbooker International AB
support@chartbooker.com

Information om våra villkor och policys
Användarvillkor

Integritetspolicy
Cookies

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google